Voucher - regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW SCHELLER ACADEMY 

 

(dalej: „Regulamin”)

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z voucherów wydawanych przez spółkę działająca pod firmą „Kurt Scheller Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowej 68, 03-922 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113271, której kapitał zakładowy wynosi 65.000 złotych, numer NIP: 5262619789, REGON: 017408765, zwana dalej „Wystawcą”.
 2. Zasady nabywania voucherów określa regulamin dostępny na stronie http://www.schelleracademy.pl/
 3. Voucher występuje w formie papierowej lub elektronicznej. Każdy voucher ma unikalny numer seryjny który umożliwia weryfikację jego oryginalności i jego realizację przez Wystawcę.
 4. Voucher zawiera następujące dane: imię i nazwisko uprawnionego w przypadku vouchera imiennego, numer seryjny vouchera, datę zakupu oraz termin ważności, dane Wystawcy to jest Kurt Scheller Academy Sp. z o.o.
 5. Voucher upoważnia jego posiadacza lub osobę na nim wskazaną do zakupu za jego równowartość usług świadczonych przez Wystawcę, za pośrednictwem strony internetowej http://www.schelleracademy.pl/ i na zasadach opisanych w regulaminie o którym mowa w punkcie 2 powyżej.
 6. Voucher upoważnia do zakupu usług w cenie równej lub niższej niż jego wartość, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy wartością vouchera a wartością nabywanych usług nie podlega zwrotowi. Voucher upoważnia do zakupu usług w cenie wyższej niż wartość vouchera, pod warunkiem, dopłaty różnicy.
 7. Udział w zakupionym przy pomocy vouchera szkoleniu lub kursie wymaga okazania vouchera prowadzącemu szkolenie lub kurs przed jego rozpoczęciem na żądanie prowadzącego lub przedstawiciela Wystawcy. Jeżeli dane osobowe uczestnika szkolenia lub kursu nie pokrywają się z danymi osobowymi wskazanymi na okazanym voucherze, prowadzący szkolenie lub przedstawiciel Wystawcy mogą odmówić udziału tej osoby w szkoleniu lub kursie chyba, że najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu przedstawi ona dokument wskazujący, iż nabyła voucher od osoby której dane zawarte są na voucherze.
 8. Voucher raz wykorzystany nie może być ponownie użyty.
 9. Voucher uprawnia do zakupu i skorzystania z usług Wystawcy w terminie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty jego zakupu. Celem usunięcia wątpliwości realizacja usługi za którą zapłata nastąpi voucherem winna przypadać w okresie ważności vouchera o którym mowa w zdaniu poprzednim. Data ważności vouchera wskazana jest każdorazowo na voucherze. Aby skorzystać z vouchera należy najpóźniej na 7 dni przed upływem jego ważności złożyć zamówienie na usługi Wystawcy stosownie do postanowień punktu 3 powyżej, z zastrzeżeniem dostępności usług w okresie ważności vouchera.
 10. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za niewykorzystany voucher, nawet przed upływem jego ważności, chyba że zakupione szkolenie lub kurs nie odbędzie się.
 11. Voucher pokreślony, przerobiony, zniszczony lub w inny sposób naruszony w stopniu, iż staje się on nieczytelny i uniemożliwia weryfikacje jego autentyczności, nie będzie honorowany.
 12. Wystawca na żądanie uprawnionego może żądać wydania mu duplikatu vouchera, pod warunkiem jednak, że przedstawi oryginał dowodu zakupu vouchera, a voucher w miejsce którego żąda wydania duplikatu nie został już wykorzystany.

 

Warszawa, 8 październik 2013 roku.