Regulamin

REGULAMIN KURT SCHELLER ACADEMY
w brzmieniu obowiązującym dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie
I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych przez Sprzedawcę. Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej, która korzysta z Witryny lub która składa Zamówienie na Usługi.
  2. Sprzedawca – spółkę „Kurt Scheller Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 51/55, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113271, której kapitał zakładowy wynosi 65.000 złotych, numer NIP: 5262619789, REGON: 017408765.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz świadczenia usług szkoleniowych przez Sprzedawcę.
  4. Polityka Prywatności – dokument określający zasady postępowania z danymi pozyskiwanymi za pośrednictwem Witryny.
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia nie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Formularz Zamówienia - dostępny w Witrynie edytowalny formularz zamówienia Usługi umożliwiający dokonanie wyboru Usługi, ilości zamawianych miejsc oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników, terminu Usługi spośród dostępnych, oraz sposobu płatności.
  7. Witryna – serwis internetowy dostarczany przez Sprzedawcę pod adresem http://www.schelleracademy.pl, przy pomocy którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet,. 
  8. Usługa - świadczona przez Sprzedawcę usługa szkolenia/kursu, w określonym terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, według specyfikacji określonej w Witrynie w opisie Usługi; lub wystawiony przez Sprzedawcę voucher gotówkowy, którego zasady wykorzystania określa dokument zamieszczony pod adresem http://www.schelleracademy.pl/
 3. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania :
  1. ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;
  4. do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 4. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osoba składająca Zamówienie oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Klienta i zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów w tym zaciągania zobowiązań. 
 5. Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Sprzedawca umieszczając powyższe na stronach internetowych serwisu nie udziela jakichkolwiek praw czy licencji na te materiały w zakresie wykraczającym poza ich odtwarzanie dla osobistego użytku w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości serwisu.
 6. Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować :
  1. na adres korespondencyjny Sprzedawcy : 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 51/55.
  2. na adres elektroniczny Sprzedawcy : akademia@schelleracademy.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu : 22 626 80 92. 
 7. Informacje o Usłudze dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny informuje Klientów, w sposób wyraźny, o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.  

II. Opis Usługi

 

 1. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę stosownie do opisu Usługi zamieszczonego w Witrynie oraz zawartego w nim programu. Sprzedawca zapewnia udział osoby prowadzącej szkolenie stosownie do opisu Usługi. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny oferuje również sprzedaż znaków legitymacyjnych – voucherów.
 2. Sprzedawca organizuje szkolenia dla grup zorganizowanych, szkolenia otwarte wieloosobowe lub indywidualne. Szkolenia mogą być jednodniowe lub dłuższe, w przypadku tych ostatnich Sprzedawca nie zapewnia w ramach Usługi zakwaterowania oraz wyżywienia.
 3. Z Usługi mogą skorzystać osoby wskazane z imienia i nazwiska przez Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia (w przypadku szkoleń dla grup zorganizowanych Klient może przesłać listę uczestników najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia), pełnoletnie lub małoletni wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego (po zakupie dodatkowego miejsca). Podczas szkolenia uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad higieny, ostrożnie i zgodnie z ich przeznaczeniem obchodzić się z udostępnionymi mu przez Sprzedającego urządzeniami i narzędziami kuchennymi oraz stosować się do poleceń prowadzącego pod rygorem odmowy dalszego udziału uczestnika w szkoleniu. Sprzedawca zapewnia w ramach ceny korzystanie z niezbędnych produktów spożywczych, zaplecza kuchennego, fartucha ochronnego.
 4. W wypadku gdy Sprzedawca nie może zrealizować Usługi z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sprzedawca może zaproponować świadczenia zastępcze, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie ( listem poleconym ) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu Zamówienia, o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego o którym mowa w zdaniu poprzednim, za zwrotem zapłaconej ceny. W przypadku pozostałych Klientów Sprzedawca zapewni usługę o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, na co Klient wyraża zgodę.
 5. Sprzedający w przypadku Usługi szkolenia dla grup zorganizowanych, dopuszcza możliwość zmiany terminu szkolenia, pod warunkiem, że z takim żądaniem Klient wystąpi na co najmniej 14 dni roboczych przed pierwotnym terminem szkolenia.
 6. Sprzedawca w toku prezentowania Usługi w Witrynie, poinformuje go w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu Usługi (Usługi lub Vouchera), oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym Sprzedawca został zarejestrowany;
  3. adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
  4. łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki Zamówienia, a w szczególności podatki, oraz sposobie i terminie zapłaty;
  5. sposobie i terminie realizacji Usługi (dostarczenia Vouchera) oraz procedurze reklamacyjnej;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, 
  7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
  8. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  9. obowiązku świadczenia bez wad (należytego wykonania Usługi);
  10. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  oraz zasadach dostępu do tych procedur;
  11. stosowanej procedurze reklamacyjnej;
  12. kosztach zwrotu zamówionego produktu które musi ponieść Konsument;
  13. braku prawa do odstąpienia od umowy ze względu na wykonanie, za wyraźną zgodą Konsumenta, przez Sprzedawcę Usługi w całości;obowiązku wpłaty zaliczki (jeżeli ma zastosowanie).   

III. Zawarcie Umowy

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia Usługi przez Klienta jest:
  1. prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia; oraz
  2. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a w przypadku zakupu vouchera również regulaminu korzystania z vouchera; oraz
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym dla realizacji Usługi; oraz
  4. w przypadku Konsumenta wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku gdy termin realizacji Usługi przypada przed upływem terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta.
 2. Sprzedawca najpóźniej przed wyborem (bezpośrednio) przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” poinformuje Klienta, w sposób jasny i widoczny, o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu Usługi, oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem;
  2. łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami, opłatach za przesyłkę, oraz innych kosztach które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Zamówieniem. 
 3. Z chwilą wyboru przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na warunkach wskazanych w Formularzu Zamówienia, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Z chwilą otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia Sprzedawca dokonuje rezerwacji Usługi, według specyfikacji określonej w Formularzu Zamówienia przez Klienta. Rezerwacja pozostaje aktywna do czasu upływu terminu płatności w przypadku formy płatności gotówką, a w przypadku pozostałych form płatności przez 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia. W przypadku nie otrzymania płatności, w terminach opisanych powyżej zamówienie Klienta zostaje anulowane, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu Formularza Zamówienia od Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty, w terminie kolejnych do 7 dni roboczych, potwierdzi zamówienie Klienta wysyłając wiadomość na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą informacje opisane w punkcie II. 6. Regulaminu. Sprzedawca może zażądać od uczestnika okazania potwierdzenia (wydruku lub ekranu urządzenia mobilnego z wiadomością) bezpośrednio przed lub podczas szkolenia. 
 6. Do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, w sposób opisany w punkcie 5 powyżej.
 7. Ceny wskazane w Witrynie są cenami jednostkowymi za udział w szkoleniu, chyba że co innego wynika z opisu Usługi. Ceny zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w Złotych Polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia. Zamówienia złożone przez Klientów nie będących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców) za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest wypełnić pola w sekcji faktura VAT w toku składania Zamówienia. W braku powyższego Sprzedający wystawi i przekaże Klientowi paragon fiskalny.
 9. W celu weryfikacji złożonego zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IV. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

 1. Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego stosownie do postanowień III.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie (oraz który otrzymał od Sprzedwcy), przed upływem tego terminu na adres - "Kurt Scheller Academy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 51/55.
 2. W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą a Konsument otrzyma zwrot ceny uiszczonej, jak również koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) oraz zobowiązany jest w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu produkty (dotyczy Voucherów, lub Usług jeżeli Konsument otrzymał dokument na okaziciela uprawniający do skorzystania ze świadczenia Sprzedawcy) w stanie nie zmienionym na adres - "Kurt Scheller Academy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 51/55 lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje w gotówce lub przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest na Witrynie pod adresem http://www.schelleracademy.pl/upload/wzor_odstapienia.pdf
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który skorzystał z Usługi (Vouchera), przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając na to zgodę, a Usługa została w całości przez Sprzedawcę wykonana.

 

V. Rezygnacja z Usługi

 

 1. Bez uszczerbku dla praw Konsumenta opisanych w punkcie IV powyżej, Konsument najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi (termin szkolenia) przez Sprzedawcę może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z Usługi (decyduje data dotarcia oświadczenia do Sprzedającego) ze zwrotem uiszczonych wpłat. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy : 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 51/55 , z dopiskiem „rezygnacja”.
 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, mają oni prawo odstąpić od umowy na świadczenie Usług najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Sprzedającego, za równoczesną zapłatą odstępnego w wysokości 40% łącznej ceny zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i przesłania listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

VI. Płatności

 

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Usługi :
  1. gotówką w złotych polskich, w siedzibie Sprzedającego przy ulicy Wilczej 51/55 w Warszawie, w godzinach wskazanych w zakładce kontakt w Witrynie, z zastrzeżeniem, że Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 70% ceny na co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi, zaś pozostałe 30% najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
   albo
  2. bezpośrednio po wysłaniu Formularza Zamówienia, internetowym przelewem bankowym przy pomocy usługi transferuj.pl której dostawcą jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf,
   albo
  3. znakiem legitymacyjnym w postaci vouchera, wystawionym przez Sprzedawcę. Zasady wykorzystania vouchera określone są na jego odwrocie oraz w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie http://www.schelleracademy.pl/
 2. Płatność za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego przy pomocy serwisu www.transferuj.pl odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.
 3. Korzystanie z serwisu www.transferuj.pl wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu.
 4. W przypadku niektórych Usług, bez względu na formę płatności, Sprzedawca wymaga 40% zaliczki na poczet ceny, która płatna jest w terminach wskazanych w opisie Usługi w Witrynie. Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny.
 5. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży Usług za pobraniem.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres Sprzedawcy – Kurt Scheller Academy Sp. z o.o. ul. Wilcza 51/55, 00-679 Warszawa, oraz za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres reklamacje@schelleracademy.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej, opis powodu reklamacji (nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy) oraz wskazać żądanie.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 4. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi (Vouchera), jak również niezgodności między zapewnieniami Sprzedawcy w toku zawierania umowy (w tym treści zawarte w Witrynie) a sposobem wykonania Usługi, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Sprzedawcę zamówień.
 2. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, jeżeli ma to wpływ na realizację Usługi.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, która jednak nie dotyczy zamówień złożonych już Sprzedającemu.
 4. Dane osobowe Klientów, oraz dane osobowe osób trzecich wskazane przez Klientów, przetwarzane są przez Sprzedającego jako administratora tych danych każdorazowo za dobrowolną zgodą Klienta, na zasadach opisanych w dokumencie o nazwie Polityka Prywatności znajdującym się w Witrynie pod adresem: http://www.schelleracademy.pl/polityka-prywatnosci. Dane osobowe Klienta lub osób przez niego wskazanych jako uczestników szkolenia przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz realizacji Usługi. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. Klient oraz osoba wskazana przez Klienta mają prawo w każdym czasie żądać wglądu w dane, poprawiać ich treść, oraz żądać ich usunięcia, w tym prawo do żądania udzielenia informacji o ich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (data otrzymania potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kurt Scheller Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 51/55, 00-679 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego wysłanego na powyższy adres.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w Załączniku nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Kurt Scheller Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 51/55, 00-679 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów)

- Data


(*) Niepotrzebne skreślić.